Thẩm định miễn phí


Khách hàng P.T.T.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Cắn chìa răng cửa

Khách hàng B.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng Đ.D.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.Y.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng P.A.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.Y.P

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng B.N.K.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng H.T.H.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng T.K.M

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng L.Đ.M

Chẩn đoán:
– Răng dư kẽ giữa
– Răng chen chúc

Khách hàng C.T.H

Chẩn đoán: Răng chen chúc