Thẩm định miễn phí


Khách hàng C.N.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo
– Chìa răng cửa

Khách hàng N.N.T.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.Y.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng P.A.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.Y.P

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng B.N.K.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng H.T.H.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo