Thẩm định miễn phí


Khách hàng Đ.T.N.M

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa
– Lệch đường giữa

Khách hàng N.T.T

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng H.N.D

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa

Khách hàng L.T.L.P

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Hô mức độ nhẹ

Khách hàng V.K.L

Chẩn đoán:
– Răng thưa hàm dưới
– Khớp cắn ngược

Khách hàng N.N.Q.H

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng L.N.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Khớp cắn đối đầu

Khách hàng Đ.T.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng Đ.T.K.V

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng Đ.H.N

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng H.T.T

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng P.T.T.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Cắn chìa răng cửa