Thẩm định miễn phí


Khách hàng H.T.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng H.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Hô 2 hàm

Khách hàng H.K.S

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng Đ.T.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng B.T.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng B.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng T.K.M

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng L.Đ.M

Chẩn đoán:
– Răng dư kẽ giữa
– Răng chen chúc

Khách hàng C.T.H

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng P.H.K.D

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng Đ.T.M

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Chìa răng