Thẩm định miễn phí


Khách hàng N.T.Y.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng P.A.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.Y.P

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng B.N.K.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng H.T.H.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.H.T

Chẩn đoán: Khớp cắn hở

Khách hàng Đ.T.X.M

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược